นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์

Researcher

1.1 หัวหน้าโครงการ                                            สัดส่วนที่ทำงานวิจัย                            อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ                                      50%   1.2 ผู้ร่วมโครงการ                                              สัดส่วนที่ทำงานวิจัย ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน                                        35% ดร. ตันติมา  กำลัง                                               5% น.ส.=เตือนตา=เสมาทอง                                           5% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์                                         5%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 1 ตุลาคม 2559

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

565,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์