นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรม ณ บริเวณยีน IL28B ต่อความไวในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังและการตอบสนองต่อการใช้ยา peginterferon-α ร่วมกับ ribavirin

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย