นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในประชากรชาวไทย

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

294,800.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ