นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 6 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ