นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Researcher

นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพลนางสาวทัดตา ศรีบุญเรืองนายณรงค์ชัย  จักษุพานางวรรณา พุ่มพฤกษา           

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์