นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนามาส์กพอกหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

Researcher

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤศจิกายน 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์