นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาเพื่อดำเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

Researcher

1.ภญ.ดร.จินตนา นภาพร2.รศ.ภญ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา3.ผศ.ภก.ดร.ปรีชา บุญจูง4.รศ.ภญ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์5.ภก.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

598,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ