นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ

Researcher

จีริสุดา คำสีเขียวศิศิรา ดอนสมัครมานิตย์ แซ่เตียว ทยากร วริทธานนท์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย