นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

Researcher

จีริสุดา คำสีเขียวรุ่งนภา กงวงษ์บรรจง สร้อยคำจินตนา นภาพรณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ศิศิรา ดอนสมัคร

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย