นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

Researcher

ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ. ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

93,100.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย