นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด โดยการออกเยี่ยมบ้าน

Researcher

จีริสุดา คำสีเขียวธีระพงษ์ มนมธุรพจน์ธนัฏชา สองเมืองอนัญญา สองเมือง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

45,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ