นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรักสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Researcher

นายมานิตย์ แซ่เตียวนายธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์นางสาวรมิดา มัฐผานางสาวโสวิภา พลเยี่ยม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

15,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ