นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นทากันยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอมร่วมกับโรงพยาบาลตระการพืชผล

Researcher

ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย