นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


แนวความคิดเกี่ยวกับการทำ SOAP ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกร

Researcher

Manit Saeteaw, Alexandre Chan, Joyce Yu-Chia Lee (National University Singapore)

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

3 มกราคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย