นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series 1 ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)

Researcher

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์