นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของอิเล็กโตรไลต์ และวิตามินต่อความคงตัวของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด

Researcher

นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 70%ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน 30%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2557 - 1 เมษายน 2558

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์