นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า

Researcher

ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 กันยายน 2556 - 16 กันยายน 2558

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

2,176,990.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย