นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450

Researcher

1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

15 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์