นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความพร อมและโอกาสการพัฒนาร านยาคุณภาพเพื่อรวมให บริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ

Researcher

พยอม สุขเอนกนันท์สุนทรี วัชรดำรงกุลสันติภาพ สุขเอนกนันท์สุระรอง ชินวงศ์สุชาดา สูรพันธุ์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ปวีณา สนธิสมบัติกรแก้ ว จันทภาษาทิพย์สุชน เอี่ยมสอาดธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤษภาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

256,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย