นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ (ทุน สสส.) ระยะที่ 2

Researcher

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  หัวหน้าแผนงานย่อยที่ 2.2

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

324,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ