นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


2. โครงการเวปไซต์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ ระยะที่ 2 (ทุน ศจย.)

Researcher

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2556 - 29 สิงหาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

429,440.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย