นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลกระตุ้นของสารสำคัญจากส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเทล

Researcher

ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มิถุนายน 2557 - 2 มิถุนายน 2559

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

478,271.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์