นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450

Researcher

1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

45,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ