นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก

Researcher

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย