นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

Researcher

1.รศ.วิภาวี เสาหิน 2.ดร.ลักษณา เจริญใจ 3.ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 4.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5.อ.ทรงพร จึงมั่นคง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

สนง.อาหารและยา

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย