นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

Researcher

ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

228,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย