นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์

Researcher

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2558 - 6 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์