นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2559 - 12 กรกฎาคม 2561

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

170,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์