นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง)

Researcher

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลอ.ดร.กุสุมา จิตแสงอ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 มกราคม 2560 - 15 มกราคม 2561

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

1,262,300.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์