นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

Researcher

ลักษณา เจริญใจ ทรงพร จึงมั่นคง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย