นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อการหาสูตรตำรับที่เหมาะสมของลิโพโซมกักเก็บเคอร์คูมินสำหรับนำส่งทางผิวหนังและการทำนายความคงตัว

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัฐพัฒน์ 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

2,000,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์