นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Choosing potential areas of practice for new graduate= A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย