นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2559 - 9 มิถุนายน 2562

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย