นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและประเมินคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรพื้นบ้านที่หมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติก

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2559 - 9 มิถุนายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

325,100.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์