นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับการนำส่งยาทางรูขุมขนของฟีแนสเทอไรด์: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินคุณลักษณะ

Researcher

ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

7 กุมภาพันธ์ 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2561

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

499,600.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย