นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง

Researcher

สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย