นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการเพิ่มการผลิตสารกาบาในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลฃลัส ภายใต้โครงการความร่มมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Researcher

นิธิมา สุทธิพันธุ์ 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

9 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

245,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ