นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของโปรตีนเอ็นเอฟ แคปปาบีและเซอร์ท 1 ในแบบจำลองเซลล์สะเก็ดเงินด้วยสารสักดสมุนไพรต้านการอักเสบที่ถูกกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

30,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย