นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวกล้องงอกพันธ์ุกข-6

Researcher

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 มกราคม 2560 - 9 มิถุนายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

75,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย