นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Researcher

อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลนายนิธิศ   ธานี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

5 มกราคม 2560 - 4 มิถุนายน 2563

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย