นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


: ผลของกระบวนการสุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

Researcher

นางอารยา  มุกดาหาร        อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย