นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การหาอัตลักษณ์ของสารให้ความหอมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวดำ-แดงของไทย

Researcher

1.     ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.1            ผู้อำนวยการแผนงาน                           1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หมายเลขบัตรประชาชน 3100902122871                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2            ผู้ร่วมงานวิจัย หัวหน้าโครงการ                                   1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร                 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์  034-355193  ต่อ 116   โทรสาร 034-355197 Email= vanavichit@gmail.com        1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ                จ.อุบลราชธานี 34190        มือถือ 088-819-7180        Email= nitima.s@ubu.ac.th        1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง                ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์ 02-218-8361  มือถือ 098-607-6446 Email= sornkanok.v@pharm.chula.ac.th

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2560

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

1,500,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย