นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา

Researcher

รศ.ดร. พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ดร. อรดี พันธ์กว้างผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์ดร. กัมปนาท ฉายจรัสดร. คมสันต์ สุทธิสินทองดร. จักริ์รดา อัตตรัถย

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

2,146,100.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย