นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อความคงสภาพทางเคมีและจุล ชีววิทยาของสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุเแคปซูล

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 เมษายน 2560 - 10 เมษายน 2560

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

299,940.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย