นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

1,150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย