นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่บรรจุสารสกัดลิกแนนเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

120,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์