นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย