นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์

Researcher

1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา50%2.ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์50%

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

5 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

120,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย