นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

Researcher

อุไรวรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

15 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2560

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

5,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ