นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตัวพานาโนกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ ไมโครอิมัลชันและไขมันของแข็งขนาดนาโนเมต

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์สุรีวัลย์ บำรุงไทยพรวนิช เจริญพุทธิคุณ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 พฤษภาคม 2561 - 9 มิถุนายน 2563

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

120,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย